Програма виховної роботи

Пояснювальна записка

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культури. Охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави, нації.
На сучасному етапі становлення і розвитку держави перед навчальними закладами постає складне і відповідальне завдання — формування людини нового типу, інтелектуальної, творчої, ініціативної, самостійної свідомої особистості з громадянською позицією, почуттям національної гідності. Вирішення цих завдань вимагає створення нової системи виховання, яка раціонально поєднувала б зміст, форми і методи впливу на формування особистості.
Виховання у сучасній освіті розглядається як цілеспрямований, систематичний, регульований процес, що спрямований на утвердження у свідомості народу національної, культурної, духовної єдності, своєї національної неповторності.
Виховна система закладу — спосіб життя шкільного колективу, всі компоненти якого відповідають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату, певних меж розвитку і моральних якостей особистості.
Напрями реалізації програми спрямовані на забезпечення умов для гармонійного розвитку дитини, реалізації та вдосконалення творчого потенціалу особистості, формування її загальної культури, адаптації до життя в суспільстві й створення основ для усвідомленого вибору та освоєння професії, закладено основи технології саморозвитку та самовиховання особистості.
Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», указами Президента України «Про національну програму «Діти України», «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Конвенцією 00Н про права дитини, Концепцією національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», статутом Районної асоціації дитячих організацій Ставищенщини «Крона», Іванівською загальноосвітньою школою І -ІІІ ступенів розроблено програму виховної роботи.

Мета та завдання програми

Метою програми є:
• створення ефективної моделі виховної системи в школі на основі національних і загальнолюдських цінностей;
• систематизація виховних завдань та цілей, спрямованих на розвиток високоінтелектуальної, компетентної, свідомої, творчої особистості з громадянською позицією, здатної до життєтворчості і самореалізації у різних сферах життєдіяльності.
Завдання:
• дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами Національної програми;
• створення програми виховання для кожного класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також результатів вивчення рівня фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;
• підпорядковування цілей, завдань, форм виховної роботи з учнями вихованню духовно багатої особистості, морально і фізично здорової, гармонійно розвиненої, гуманної, зі стійкими моральними переконаннями, свідомого громадянина України;
• створення системи формувань життєвої компетенції учнів;
• формування змісту виховного процесу та системи виховної роботи на основі впровадження національних та загальнолюдських цінностей у всі сфери діяльності;
• оптимальне поєднання форм і організації виховної роботи: індивідуальної, групової, колективної;
• створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця;
• співпраця з органами учнівського самоврядування;
• інтеграція зусиль батьківської громади,
представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.
Програма розрахована на весь період виховної діяльності з учнями кожного класу з огляду на їхні вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості.

В основу Програми покладено принципи:

 • самореалізації цілісності (інтегрує з усіма видами навичок виховної діяльності у закладі);
 • неперервності (передбачає використання виховних навичок протягом усього життя); наступності (є логічним продовженням соціального досвіду, духовної культури, моральних цінностей, які були і будуть базисом виховання і розвитку попередніх і прийдешніх поколінь);
 • культуровідповідності (формує рівень загальної та духовної культури, світогляду);
 • природовідповідності (виховання враховує індивідуальні особливості, темперамент, нахили, здібності, вікові особливості кожної дитини);
 • гуманності ( визнання дитини найвищою цінністю, розуміння дитини, прийняття її такою, якою вона є);
 • комфортності (створення сприятливих умов для виховання дітей, формування у них почуття власної значущості й необхідності);
 • компетентності (гнучкість і доцільне використання педагогічних методів і прийомів);
 • стимулювання (віра у сили та здібності дитини, заохочення до самовиховання і самовдосконалення).

Дані принципи взаємопов'язані, їх оптимальне поєднання сприяє ефективності виховного процесу.

Умови реалізації Програми

Реалізація Програми можлива за наявності створення відповідного матеріального-технічного та науково-методичного забезпечення, створення оптимального психологічного клімату в колективі школи, врахування мети, ідеалів, змісту і форм Програми національного виховання.

Ефективність упровадження Програми залежить від упорядкованості життя в колективі закладу, координації всіх виховних заходів, чіткого ритму та організації діяльності всього колективу, наявності єдиного колективу педагогів, учнів, батьків як колективу однодумців, здатних до постійної творчості.

Необхідною умовою успішної реалізації Програми є розробка шляхів трансформації поставлених мети та завдань виховання в діяльність класних керівників, надання методичної допомоги класним керівникам у розробці тематики виховних справ та планування роботи.

Однією з головних умов успішної реалізації Програми є участь органів шкільного врядування в діяльності виховної системи закладу. Реалізація Програми здійснюється у співпраці з соціальне - психологічною службою та батьківським комітетом школи, громадськістю.


Основними групами методів виховного впливу є:

 • методи формування свідомості: бесіда, лекція, диспут, приклад;
 • методи формування суспільної поведінки: педагогічна вимога, громадська думка, доручення, створення ситуацій, які виховують, тренінги, дебати, рольові ігри; методи стимулювання діяльності та поведінки: змагання, заохочення, покарання;
 • методи контролю та аналізу ефективності виховання: моніторинг, анкетування, спостереження;
 • методи інтерв'ювання, переконання, вимоги, громадської думки, проекту.

Програма виховання учнів реалізується у процесі організації:

 • навчально — виховної діяльності;
 • позаурочної та позакласної діяльності;
 • позашкільної освіти;
 • роботи учнівського врядування;
 • взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Програма складається з таких напрямків виховання:

1. Родинно-сімейне виховання

2. Громадянське, військово-патріотичне виховання

3. Морально-етичне виховання

4. Правове, превентивне виховання

5. Формування здорового способу життя

6. Трудове, екологічне виховання

7. Художньо-естетичне виховання

До кожного напрямку виховання, яке є напрямом виховної діяльності, входять традиційні і нетрадиційні форми та методи роботи з класними колективами: години класного керівника, години спілкування, бесіди — роздуми, конкурси, рольові ігри, тренінги, брейн-ринги, вікторини, тестування.

Планування діяльності адміністрації закладу здійснюється у «Інформаційно—організаційному блоці», який має на меті:

 • здійснення експертизи виховної роботи, визначення актуальних проблем виховної діяльності закладу;
 • розробку програм виховної діяльності класних колективів;
 • розробку та затвердження виховної системи школи;
 • діагностику рівня вихованості учнів;
 • планування та організацію роботи відповідно до змісту Програми;
 • організацію діяльності методоб’єднання класних керівників школи;
 • розробку та впровадження системи виховних заходів;
 • організацію роботи соціальне — психологічної служби;
 • організацію спільної роботи школи, сім'ї та громадськості.

Очікувані результати рівня вихованості учнів:

гнучкість адаптування у мінливих життєвих ситуаціях; самостійність і критичність мислення; уміння бачити та вирішувати проблеми; знаходження раціональних шляхів вирішення завдань; творчість мислення та генерування нових ідей; вміння працювати з інформацією; комунікабельність і контактність; уміння працювати в колективі ;високий рівень самовиховання, самооцінки, самоконтролю.

Планування виховної роботи на І семестр 2017-2018 н.р.

Основні орієнтири виховання учнів 1 - 11 класів

Кiлькiсть переглядiв: 159

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.